RODO - Przetwarzanie Danych Osobowych


Poniżej znajdują się  wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz wykorzystaniem formularza kontaktowego
https://szpitalibis.pl/contact i rezerwacyjnego https://szpitalibis.pl/rez

Kto jest administratorem moich danych?

 

Administratorem Twoich danych jest:

  • Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k.
  • Sensor Cliniq Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k.

z siedzibą w Warszawie ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa (dalej jako: Szpital).                                                               

                        

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Szpital możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresami e-mail:

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

 

Jeśli chcesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital dane podajesz sam.                              
 

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital moich danych osobowych?

 

Jeśli korzystasz ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie:

Pacjent: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, datę urodzenia, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL ? numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium RP (jeżeli dana osoba nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej dotyczącej Ciebie mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych ? informacje te zbieramy , jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Formularz kontaktowy: https://szpitalibis.pl/contact pobiera następujące dane: imię, nazwisko e-mail, telefon, treść wiadomośći jako zapytanie.

Formularz rezerwacyjny: https://szpitalibis.pl/rez pobiera następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania. data wystawienia skierowania, kod ICD, nazwa komórki do której pacjent jest kierowany, rozpoznanie, regon placówki kierującej, nazwa placówki kierującej, dane osoby kierującej: imię i nazwisko, numer wykonywania zawodu.

Szpital przetwarza dane udostępnionych przez Wysyłającego wyłącznie w celu realizacji Zleconych Działań, w okresie niezbędnym dla ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

 

 

Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

 

 

 

 

Twoje dane przetwarzane są w celu sporządzenia dokumentacji medycznej z procesu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznychoraz
w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych.

 

 

 

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Czy moje dane przetwarzane są
w jakiś jeszcze sposób?

 

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

 

 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia Szpitalowisprawnej organizacji np.
w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta Twoje dane osobowe mogąbyć przekazywane następującym kategoriom  odbiorców:

1.Dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług laboratoryjnych, audytorom zewnętrznym, firmom kurierskim i pocztowym).
2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących ze Szpitalem.
3. Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są poza Unię Europejską? 

 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, przez 30 lat w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, przez 22 latadokumentację medyczną dzieci poniżej 2. roku. Zdjęcia RTG przez 10 lat, a skierowania lub zlecenia lekarza przez 5 lat. 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?  

 

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej
w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych !).

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.                                                                                                                         

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie ich nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas powiadomienia o zmianie terminu wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej.

 

Jakie mam prawa?

 

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika z innych przepisów prawa! Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy,jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Szpital nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.                                                                
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl