RODO - Informacja dla Pracowników

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracowników w związku z zatrudnianiem

 

Kto jest administratorem moich danych?

 

Administratorem Twoich danych jest :

  • Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k.
  • Sensor Cliniq Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k.

z siedzibą w Warszawie ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa (dalej jako: Szpital).                                                    

Z kim mogę się skontaktować
w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Szpital możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresami e-mail:

 

 

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

 

Jeśli chcesz pracować w Szpitalu dane podajesz sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital moich danych osobowych?

 

1. Jeżeli chcesz pracować w Szpitalu –w procesie rekrutacji -Twoje dane przetwarzane są w poniższym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, PESEL.

2. Jeśli jesteś Pracownikiem Twoje dane przetwarzamy w zakresie:  dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków i uprawnień, stawce wynagrodzenia, wysłudze lat pracy, karach i nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numer konta bankowego, dane o zdolności do pracy, dane o Oddziale Kasy Chorych oraz dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, ZUS ZCNA – zgłoszenie członka rodziny, ZAS – wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 – wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego, Z15a – zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15b – zgłoszenia opieki nad innym członkiem rodziny oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy.

 

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania
 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

 

 

 

 

Pracownik:

Twoje dane przetwarzane są w celu rekrutacji, wypełnienia przez pracodawcę obowiązkówprawnych  związanych z Twoim zatrudnieniem oraz udzielania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Były pracownik:

Twoje dane kadrowo - płacowe przetwarzane są archiwalnie przez okres 50 lat.

 

 

 

W szczególności:

1. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.

2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r.

3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

6. Ustawa o ZFŚS z dnia 4 marca 1994r.

Rozp. ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Rozp. ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych Kodeksem pracy.

Rozp. ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Rozp. Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozp. ministra gospodarki i pracy z dnia 16 września 2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – reguluje zakres danych.

Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

Regulamin ZFŚS (prawo wewnętrzne pracodawcy) powinien określać jaki zakres danych będzie żądał pracodawca od osoby ubiegającej   się  o świadczenie.

 

Czy moje dane przetwarzane są
w jakiś jeszcze sposób?

 

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

 

 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia Szpitalowisprawnej organizacji np. w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw jako pracownika Twoje dane osobowe mogąbyć przekazywane następującym kategoriom  odbiorców:

1.Dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług laboratoryjnych,audytorom zewnętrznym, firmom kurierskim i pocztowym).
2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących ze Szpitalem.
3. Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pracownika.

Czy moje dane są poza Unię Europejską? 

 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

 

Dokumentację kadrowo - płacową  przechowujemy przez okres 50 lat. 

Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.                                      

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?  

 

Administrator w rozumieniu pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową zatrudnienia.

Jakie mam prawa?

 

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika z innych przepisów prawa! Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy,jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy.Szpital nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-maillub odwiedź nas osobiście.                                                             
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IBIS / SENSOR CLINIQ

ul. Kacza 8
(wejście od ul. Okopowej, wjazd na parking przyszpitalny „GRYF” od ul. Żytniej)
01-013 Warszawa

godziny otwarcia:
pon-pt 7:30 - 20:30
sob 8:00 - 15:00